Privacyverklaring Jepsy, praktijk voor jeugdpsychologie Monique Harperink

Je wilt graag dat er zorgvuldig met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan en weten wat er mee gebeurt. Dat vind ik zelf ook logisch, zeker als je hulp en advies vraagt bij persoonlijke vraagstukken. Daarom (en natuurlijk aangespoord door de nieuwe wetgeving) heb ik onderstaande privacyverklaring opgesteld.

Voor het voeren van mijn praktijk bewaar en verwerk ik persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Voor wie is de privacyverklaring bedoeld?
 • Iedereen die mijn site bezoekt
 • Iedereen die contact met mij opneemt via mail, telefonisch of anderszins
 • Iedereen die zichzelf of zijn/haar kind inschrijft in de praktijk
 • Deelnemers aan bijeenkomsten op de praktijk
 • Bezoekers van de praktijk
Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk persoonsgegevens die:

 1. iemand zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de persoon (of, indien jonger dan 16 jaar, met toestemming van de ouders) worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Opname van sessies die met instemming van de cliënt voor een specifiek doel zijn gemaakt zullen binnen 4 weken worden vernietigd, tenzij anders afgesproken met de cliënt.
Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?
 • het uitvoeren van de behandelovereenkomst en de declaratie of facturatie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website jepsy.nl voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
Rechtsgrond; op grond waarvan mag ik deze gegevens verwerken en bewaren?

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de persoon zelf (of wettelijk vertegenwoordiger als het een minderjarige betreft).
  Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

In principe ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn praktijk goed te kunnen uitvoeren, beperkt toegang hebben tot gegevens.

 • Praktijksoftware van Telasoft: Voor mijn administratie maak ik gebruik van de praktijksoftware van Telasoft.
 • De 10 samenwerkende gemeenten in Haaglanden; Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, en het door hen gezamenlijk ingerichte Inkoopbureau (H10)

Met bovenstaande partijen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staan afspraken die er voor zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft en persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt worden.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Ik deel alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik deel geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens zo lang als ik dat verplicht ben en niet langer dan strikt nodig is. Hierbij houdt ik mij aan de beroepscode van psychologen (NIP) en de wettelijke bewaartermijnen.

Hierbij hanteer ik in principe de volgende bewaartermijnen:

 1. Inhoudelijke dossiergegevens (medische gegevens): ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; (op verzoek kan een dossier eerder vernietigd worden of langer bewaard blijven)
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
Wijzigingen privacystatement

Dit privacystatement kan door mij op elk moment gewijzigd worden. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mij te vragen persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Ook bij vragen of klachten over de wijze hoe persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u met mij contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar monique@jepsy.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).