Tarieven 

De psychologische diensten welke ik aanbied, kunnen vallen onder de jeugdwet (en door de gemeente vergoed), onder passend onderwijs trajecten (en bekostigd vanuit een passend onderwijs arrangement) of particulier worden betaald. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden toegelicht. Bij twijfel wat mogelijk is voor jou of je kind, neem contact op voor overleg.

Kosten coaching en particuliere psychologische hulp:

Kosten voor coachingsgesprekken of diagnostiek/behandeling welke buiten de vergoede basisggz vallen:

Individueel consult (50 min) 90 euro
Email- en telefonisch consult (20 min) 25 euro
Diagnostiek op aanvraag / afhankelijk van de vraag

Intakegesprekken, gezinsgesprekken en ouderbegeleidingsgesprekken hebben soms een afwijkende duur en worden evenredig van dit tarief afgeleid.

Vanaf 1-1-2015 is de gemeente verantwoordelijk voor psychische hulp aan jeugd tot 18 jaar

Ook voor 2021 heb ik een contract afgesloten voor jeugdhulp binnen de generalistische basis GGZ, met de samenwerkende gemeentes in Haaglanden (www.H10inkoop.nl). Kinderen en jongeren onder de 18 kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de gemeente als de zorg valt onder de basis-ggz.

Wat valt onder basis jeugd GGZ?

Basis jeugd GGZ is bedoeld voor jeugdigen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en gericht op een specifieke vraag. Er is sprake van een (vermoeden van een) DSM-V benoemde stoornis. Over het algemeen is tussen de 5 – 12 sessies voldoende om een gewenste verandering in gang te zetten. Als er uitgebreid onderzoek nodig is of een langdurigere of intensievere behandeling, kan doorverwezen worden naar de specialistische ggz.

Hulp binnen passend onderwijs

Begeleiding bekostigd vanuit een onderwijs-zorg budget (passend onderwijs) is ook mogelijk, tarieven in overleg met ouders en school, afhankelijk van de vraag.

Voorwaarden

  • Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, gelieve dan tijdig af te zeggen. Ik heb dan de mogelijkheid een afspraak met iemand anders te maken.
  • Tot 48 uur van te voren kunt u kosteloos afzeggen, daarna wordt het consult volledig bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed.
  • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u een verwijzing hebt voor psychologische hulp. Indien de hulp niet (meer) vergoed wordt en u wilt er nog steeds gebruik van maken, ontvangt u rechtstreeks een factuur.

Hiervoor is in ieder geval een verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdteam van de gemeente naar de basis ggz noodzakelijk. Vervolgens vraag ik bij de gemeente een toewijzing aan. Als aan de voorwaarden wordt voldaan (onder andere: geldige verwijzing, cliënt woonachtig in de betreffende gemeente) wordt deze toegekend en  kan de hulp rechtstreeks worden gedeclareerd bij de gemeent